Yinode Blog

断裂,就一直断裂

计算传递闭包 [离散数学]

传递闭包 传递闭包、即在数学中,在集合 X 上的二元关系 R 的传递闭包是包含 R 的 X 上的最小的传递关系。 例如,如果 X 是(生或死)人的集合而 R 是关系“为

生成排列与组合 [离散数学]

前置工具代码 一些前置的工具 下面代码不会再给出 // 求N的阶乘 const factorial = (() => { var f = [1, 1] var i = 2 return function factorial(n) { if (typeof f[n] != 'undefined') return f[n] var result = f[i - 1] for (; i <= n; i++) f[i] = result =